ALGEMENE VOORWAARDEN
Café Marriage

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de klant, worden onderhavige verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden ter zake, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Voorafgaandelijk

Alvorens een overeenkomst aan te gaan kan Café Marriage de co-contractant verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

Art. 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Café Marriage en de co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

Art. 2: Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement

2.1. De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Café Marriage, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.2. Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en Café Marriage als de door hen geëngageerde uitvoerder, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste zoals onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.

2.3. De organisator verklaart zich te schikken naar de wet betreffende het onderworpen zijn van evt. artiesten aan de RSZ .

Art. 3: Price Proposal (Offerte)

3.1. De Price Proposals van Café Marriage zijn geldig gedurende 30 dagen behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

3.2. Na deze termijn heeft Café Marriage het recht zijn offerte aan te passen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de co-contractant per mail of brief bevestigt.

3.3. De prijzen van offertes geven een benaderende raming. Ze zijn onderhevig aan de schommelingen van de lonen en prijzen die erin verwerkt zitten. Ze bevatten geen transport- en verpakkingskosten, die ten laste van de klant zijn en op wiens risico de goederen vervoerd worden, behoudens anders overeengekomen.

3.4. I.g.v. verhuring van goederen waarbij de overeengekomen huurprijs meer dan 300,00 € excl. BTW bedraagt, kan Café Marriage op verzoek van de co-contractant instaan voor de levering aan 0,60 €/km na betaling van een waarborg van 200,00 €. De huurperiode vangt aan op de huurdatum en uur, zodra de gehuurde goederen het magazijn van Café Marriage verlaten en eindigt op uur waarop de gehuurde goederen terug afgeleverd worden in het magazijn van Café Marriage. Indien Café Marriage zelf instaat voor het transport vangt de huurperiode aan op uur van levering en eindigt de huurperiode op uur van ophaling.

Art. 4: Annulering van het evenement door Café Marriage:

4.1. Café Marriage en/of een leverancier/partner van Café Marriage heeft/hebben het recht om een evenement eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en / of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden .

4.2. Café Marriage kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De co-contractant draagt in voorkomend geval het risico en blijft gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

4.3. Dit is evenzo indien de co-contractant na bevestiging van de opdracht in een latere fase alsnog op zijn bestelling terugkomt (zie art. 9)

Art. 5: Leveringstermijn:

5.1. Elke leveringstermijn, die wordt opgegeven, geldt slechts bij benadering en kan nooit tegen Café Marriage worden ingeroepen tot het verkrijgen van interesten, schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst.

5.2 Klachten betreffende de geleverde goederen, uitgezonderd zichtbare gebreken, moeten Café Marriage, om geldig te zijn, in schriftelijke vorm bereiken uiterlijk binnen 48 uur volgend op de levering van de goederen en/of diensten, en moeten bevestigd worden per aangetekend schrijven dat binnen deze termijn is verzonden.

Klachten betreffende zichtbare gebreken kunnen enkel in overweging worden genomen op het ogenblik van de levering zelf.

Na deze vervaltermijnen worden de goederen geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de co-contractant.

Het overmaken van een klacht betreffende de geleverde goederen/uitgevoerde prestaties geeft de co-contractant niet het recht om enige betaling in te houden.

Elke klacht die niet omstandig of laattijdig gebeurt, wordt voor onbestaande gehouden.

5.3 De co-contractant dient de levering mogelijk te maken, zijnde de plaats van levering moet bereikbaar, toegankelijk, veilig en vrij van hinder te zijn. Indien levering onmogelijk is, kan Café Marriage het evenement annuleren conform art. 4 van onderhavige overeenkomst.

Art. 6: Aansprakelijkheid

6.1. Café Marriage staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de co-contractant en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Café Marriage. In voorkomend geval is de aansprakelijkheid van Café Marriage beperkt tot wat gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering die Café Marriage heeft afgesloten.

6.2. Café Marriage is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar geproduceerde evenementen. De co-contractant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid volledig dekt

6.3 Café Marriage wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. de normale kwaliteit van een werk dat op verzoek van de co-contractant binnen een kortere tijd dan de normale of afgesproken is geleverd.

6.4. De co-contractant zal de gehuurde goederen en/of ter beschikking gestelde goederen uitsluitend gebruiken als een goed en zorgvuldig huisvader overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en het doel waarvoor het goed is gefabriceerd en dus zorg dragen voor een passende en veilige opslag (droge afgesloten ruimte); de co-contractant is verplicht Café Marriage te allen tijde gemachtigde en vrije toegang te verlenen en verschaffen tot de ruimtes waar de goederen zich bevinden opdat Café Marriage zich van de toestand van de goederen kan vergewissen.

6.5. De co-contractant verklaart enerzijds zich ervan te vergewissen dat de hem geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen in goede staat zijn afgeleverd en anderzijds bekend te zijn met de werking van die goederen in functie van het doel waarvoor de goederen verhuurd en/of ter beschikking gesteld zijn. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of probleem voordoet in of aan de verhuurde en/of ter beschikking gestelde goederen, dan zal de co-contractant zulks onmiddellijk melden aan Café Marriage. De co-contractant zal zelf geen storingen/problemen verhelpen, noch repareren behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

Art. 7: Betaling

7.1. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn kan Café Marriage, na schriftelijke ingebrekestelling, afzien van de levering en is zij hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.

Door de co-contractant dient:

25% te worden betaald bij ondertekening van de overeenkomst
50% te worden betaald 3 maanden voor het event/huur
25% te worden betaald 14 dagen voor het event/huur

Eindafrekening dient contant te worden betaald.

7.2. De facturen van Café Marriage zijn contant betaalbaar te Turnhout. Elke factuur die niet volledig betaald wordt binnen 14 dagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar. Bovendien zal het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder in gebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 150 €.

7.3. De kosten van invordering, die door Café Marriage zouden moeten gemaakt worden, worden forfaitair begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 € en zijn eveneens ten laste van de co-contractant.

7.4. Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de conformiteit van de levering, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van Café Marriage.

Art. 8: Wijzigende of supplementaire bestellingen

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

Art. 9: Annulering door de co-contractant:

9.1. In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten o.m. voor concept, research, enz…en van een schadevergoeding voor de door Café Marriage gederfde winst.

9.2. Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op

- vijfentwintig procent (25%) bij annulering meer dan 4 maanden voor event/huur – er worden geen bijkomende annuleringskosten berekend boven en naast de 25% die verschuldigd is bij ondertekening van de overeenkomst

- vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulering tijdens de uitvoering omvat dit o.m. de reeds geleverde en lopende prestaties i.k.v het dossier) bij annulering vanaf 4 maanden tot 3 weken voor datum event/huur

- zeventig procent (70%) van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulering tijdens de uitvoering omvat dit o.m. de reeds geleverde en lopende prestaties i.k.v het dossier) bij annulering 3 weken voor datum event/huur.

Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.

9.3. Indien co-contractant later dan een week voor het event annuleert, dan blijft het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Echter, indien co-contractant binnen het jaar hetzelfde event op een andere datum herboekt, dan kan de betaling van vorige factuur ingebracht worden als aanbetaling (na verwerking van evt. aanpassingen en prijsstijgingen) verminderd met een forfaitaire 25% van het oude factuurbedrag ter dekking van administratieve en andere kosten geleverd voor het oorspronkelijke event en eventueel verhoogd met toen betaalde annuleringskosten aan derden (zoals hotels, ...).

9.4. Café Marriage heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

9.5. In geval van annulering van de overeenkomst door Café Marriage kan deze een schadevergoeding, die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht, verschuldigd zijn aan de co-contractant.

Art. 10: Nietigheid

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 11: Compensatie

Café Marriage heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van Café Marriage.

Art. 12: Publiciteit

12.1. Café Marriage heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, communicatie en marketing, zowel beschrijvend als visueel beeldmateriaal, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant.

12.2. Alle ideeën, plannen, concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door Café Marriage al of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht, worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, zijn exclusieve eigendom. Zij mogen slechts worden openbaar gemaakt, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door ons is toegestaan.

12.3. Iedere verwijzing, namaak, herdruk of eender welk gebruik ervan, zonder schriftelijke toestemming, is verboden, op straffe van een schadeloosstelling ten bedrag van vijf keer de prijs die er normaal wordt voor betaald.

12.4. Het is Café Marriage toegelaten zijn creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst.

12.5. Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de door Café Marriage ontworpen publicitaire creaties, benamingen, teksten en andere, en aansprakelijk bij juridische vervolging wegens oneerlijke concurrentie, namaak, e.a.

Art. 13: Schade of verlies van materiaal van Café Marriage door co-contractant

Bij schade of verlies van verhuurd en/of tijdens evenementen door Café Marriage beschikbaar gesteld materiaal (zoals tablets, smartphones, GPS, laptops, projectors, ...) zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend op de saldofactuur naar de co-contractant. Tevens wordt een vergoeding aangerekend voor gederfde inkomsten indien reeds geplande verhuringen of reeds gemaakte overeenkomsten niet kunnen plaatsvinden wegens de schade of het verlies van materiaal van Café Marriage.

Art. 14: Verzekeringen

De gehuurde goederen zijn door Café Marriage verzekerd tegen zaakschade aan derden, voor zover de schade voortvloeit uit het gebruik van het goed en voor zover een fout in hoofde van Café Marriage bewezen is.

De co-contractant is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde en/of ter beschikking gestelde goederen, die bij aanvang van de huur en/of ter beschikking stelling niet werd vastgesteld, alsmede voor schade tgv verlies en/of diefstal tijdens de huur en/of ter beschikking stelling

Art. 15: Bevoegde rechtbank

15.1. In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Café Marriage en de co-contractant zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout territoriaal bevoegd.

15.2. Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.

15.3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 24.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988.

Art. 16: Toepasselijk recht

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch interne recht en door deze algemene voorwaarden.